Menu

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Danmarks mest attraktive pigefodboldklub af 2014. Foreningens hjemsted er i Roskilde Kommune.

Foreningen er stiftet den 27. marts 2014.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er, at udbrede piger og kvinders interesse i at spille fodbold.

Heri indgår også at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. 

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen og kan indgå i udvalg.

Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.

§ 4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent for henholdsvis passive og aktive medlemmer, hvis størrelser fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for aktive opkræves to gange årligt henholdsvis den 1. juni og den 1. december. Kontingentet for passive opkræves en gang årligt den 1. juni 2014.

§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i det af foreningen valgte pengeinstitut.

§ 6. Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede
bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de på
foreningen hvilende forpligtigelser.

§ 7. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning.
• Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
• Valg af revisor og suppleant
• Eventuelt.

§ 9. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. En tilstedeværende forældre/værge kan stemme på vegne af et medlem under 18 år.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Roskilde Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 2

Bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart
efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres på klubbens hjemmeside 7 dage inden bestyrelsesmødet finder sted. Tilsvarende offentliggøres et beslutningsreferat fra
bestyrelsesmøderne på klubbens hjemmeside senest 7 dage efter mødet har fundet sted. I tilfælde af personsager kan bestyrelsen vælge at afvikle et punkt på dagsordenen som et lukket punkt, det indebærer samtidig at der ikke refereres fra behandlingen af det pågældende punkt.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 51% af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 51% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud et almennyttigt formål efter seneste generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Roskilde den 27. marts 2014 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2014.

Luk